เกี่ยวกับเรา

บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Parwel International Co., Ltd.)

ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์และอื่น ๆ สำหรับวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ

บริษัทในเครือ

บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด (Agro-biomate Co., Ltd.)

ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย จุลินทรีย์ เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ สำหรับวงการเกษตร ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทพาร์เวลฯ ดำเนินธุรกิจทางด้าน นำเข้าส่งออก จัดจำหน่ายและผลิตสินค้าหลายประเภท เราตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าหรือบริการตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งให้ความสำคัญต่อคุณภาพในระบบประสานงานและบริการต่อหน่วยงานภายในทุกส่วน รู้ชัดถึ่งสถานะการพัฒนาของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งไม่ขัดขวางทางการพัฒนาในลำดับต่อไปโดยต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม โดยมีเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลากรรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบของงาน และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เราเล็งเห็นว่า โลกของเราในปัจจุบันมีความตื่นตัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กลุ่มสินค้าที่เรานำเข้า ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลงหรือกำจัดโรคพืช เพื่อทดแทนยาฆ่าแมลงและกำจัดโรคพืชที่เป็นสารเคมี ด้วยเหตุนี้สินค้าที่ตอบสนองต่อกระแสสังคมดังกล่าว จึงมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่สูง ซึ่งบริษัทของเราได้เล็งเห็นและตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจ

Corporate Vision

เป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Our Mission

  1. พัฒนาองค์กรของเรา โดยการเพิ่มการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
  2. เพิ่มขีดความสามารถในงานด้านบริการลูกค้า และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที
  3. พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนขบวนการผลิตบนศักยภาพที่บริษัทฯ มี และก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา
  4. ต่อยอดและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนเพื่อให้แข่งขันได้ในโลกธุรกิจโลกาวิวัฒน์
Copyright © 2019. All rights reserved.